حضرت عثمان رضی الله عنه در بهشت خواهد بود

موضع اصحاب هنگام به شهادت رساندن حضرت عثمان چه بود؟

Designed By Erfan Powered by Muslimoon