مهمترین ویژگیهای حضرت عمر رضی الله عنه

فرمانروایی آزاده و دادگر

Designed By Erfan Powered by Muslimoon